ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ජොති ජෝති පරායනෝ

ජොති ජෝති පරායනෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා