ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් තමෝ ජෝති පරායනෝ

තමෝ ජෝති පරායනෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා