ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පෙර පිනක හේතු වසනා

පෙර පිනක හේතු වසනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close