ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය මලකද ඔතන වස්ත්‍ර

මලකද ඔතන වස්ත්‍ර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා