ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ලෝක සම්මත කල්පය

ලෝක සම්මත කල්පය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා