ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් ඒඒ දේට හිමි කාලය

ඒඒ දේට හිමි කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා