ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් පැවැත්ම ඒ ආකාරයෙන් පෙන්නුම් කිරීම

පැවැත්ම ඒ ආකාරයෙන් පෙන්නුම් කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා