ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් කාල ප්‍රදේශය

කාල ප්‍රදේශය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා