නිවන් මග ප්‍රයෝග විපත්තිය ඇති කරන දස අකුසල්

ප්‍රයෝග විපත්තිය ඇති කරන දස අකුසල් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close