නිවන් මග ප්‍රයෝග සම්පත්තිය සහ ප්‍රයෝග විපත්තිය

ප්‍රයෝග සම්පත්තිය සහ ප්‍රයෝග විපත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close