නිවන් මග කර්ම ගබඩාව සහ අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය

කර්ම ගබඩාව සහ අනන්තර සමනන්තර ප්‍රත්‍ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා