පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ධර්ම සහ දරන ස්වාභාවය

ධර්ම සහ දරන ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close