පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප මනුස්සත්වය,මනුස්සත්වයට හේතුව නිරෝධය

මනුස්සත්වය,මනුස්සත්වයට හේතුව නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close