පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප දුගතිය, දුගතියට හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය

දුගතිය, දුගතියට හේතුව, නිරෝධය, නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close