පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප බලුවැඩ සංඛාරය

බලුවැඩ සංඛාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close