පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප සිතුවිලි වල මානසිකත්වය

සිතුවිලි වල මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close