පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප හැඩ ගැසුනු හැඩතල වෙනස්වීම

හැඩ ගැසුනු හැඩතල වෙනස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close