පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප නාම රූප නිපදවන ක්‍රම

නාම රූප නිපදවන ක්‍රම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close