නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය අනිච්ච වශයෙන් දැකිම

අනිච්ච වශයෙන් දැකිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close