නිවන් මග දහම් සුවය මතුවිම

දහම් සුවය මතුවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close