නිවන් මග රාග ද්වේෂ මෝහ දුරුකර ගැනිම ප්‍රනීත දහම්

රාග ද්වේෂ මෝහ දුරුකර ගැනිම ප්‍රනීත දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close