නිවන් මග දස අකුසල් හීන දහම් මයි

දස අකුසල් හීන දහම් මයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close