නිවන් මග අතීත දුක දැක අතහැරීම

අතීත දුක දැක අතහැරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close