නිවන් මග අනාගාමී උත්තමයකුගේ මානසිතකත්වය

අනාගාමී උත්තමයකුගේ මානසිතකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා