නිවන් මග දිට්ඨි විප්පයුත්ත සිත් පහලවීම

දිට්ඨි විප්පයුත්ත සිත් පහලවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close