නිවන් මග අරමුනට විරුද්ධ වන දේ ගැටීම

අරමුනට විරුද්ධ වන දේ ගැටීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close