නිවන් මග කර්මයට විපාකස්කන්ධය ගෙවන හැටි

කර්මයට විපාකස්කන්ධය ගෙවන හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close