නිවන් මග අනුපදිසේෂ නිවන

අනුපදිසේෂ නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close