නිවන් මග ලබා ගත් සත්ව ආහාර සාධාරණද අසාධාරණද

ලබා ගත් සත්ව ආහාර සාධාරණද අසාධාරණද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close