භාවනාව ක්‍රම රටාව දැන අනුගමනය කිරිම

ක්‍රම රටාව දැන අනුගමනය කිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා