නිවන් මග ආර්ය පිරිස තුල වාසය කිරීම

ආර්ය පිරිස තුල වාසය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close