නිවන් මග නිවන් දැකීමට යුතුකම්ද කල යුතුයි

නිවන් දැකීමට යුතුකම්ද කල යුතුයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close