නිවන් මග නිවනට බාධා වන දේ

නිවනට බාධා වන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close