නිවන් මග මවාගත්ත ලෝකයක් තුල දුක්විදිම

මවාගත්ත ලෝකයක් තුල දුක්විදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close