පටිච්චසමුප්පාදය සංඛතව පටිච්ච සමුප්පන්නව පැවතීම

සංඛතව පටිච්ච සමුප්පන්නව පැවතීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා