නිවන් මග මනසෙහි ප්‍රිය මනාපය බැසීම

මනසෙහි ප්‍රිය මනාපය බැසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close