නිවන් මග ඉන්ද්‍රිය සංවර භාවනාව ප්‍රගුන කිරීම

ඉන්ද්‍රිය සංවර භාවනාව ප්‍රගුන කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා