නිවන් මග ඇලීමට හේතුව ගැටීමට හේතුව සොයා ඉන් නිදහස් වීම

ඇලීමට හේතුව ගැටීමට හේතුව සොයා ඉන් නිදහස් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close