මම කැමතිසේ පැවතීම එසේ නොපැවතීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close