කර්ම වේගයෙන් ලැබී ඇති කාලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close