හේතුඵල වශයෙන් හටගන්නා සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close