නිවන් මගසීලය ශික්ෂණය

ශික්ෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා