භාවනාව මෙත්තා සහගත සිත පැතිරිම

මෙත්තා සහගත සිත පැතිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා