භාවනාව සමාධි වැඩීම

සමාධි වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා