නිවන් මග මානසික මට්ටම දියුණු වීම

මානසික මට්ටම දියුණු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා