නිවන් මග පෘතග්ජන පුද්ගලයාගේ හැටි

පෘතග්ජන පුද්ගලයාගේ හැටි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා