නිවන් මග එකම ආර්ය අෂ්ඨාංගින මාර්ගය වැඩීම

එකම ආර්ය අෂ්ඨාංගින මාර්ගය වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close