නිවන් මග පාරමී ගුණය

පාරමී ගුණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close