පටිච්චසමුප්පාදය පුනර්භවය නැගීම

පුනර්භවය නැගීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා