පටිච්චසමුප්පාදය සත්පුරුෂයකු වීම

සත්පුරුෂයකු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා